Udržitelný rozvoj v územním plánování

V rámci projektu Udržitelný rozvoj v územním plánování experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., řešili ve spolupráci s experty Atelieru T-plan, s.r.o., výzkumnou potřebu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně Odboru územního plánování. Projekt byl financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím programu TA ČR BETA. Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených novou legislativní úpravou (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro zabezpečení požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti.

Vstupním úkolem bylo zpracování analýzy účinnosti nástrojů územního plánování vyplývajících z platné právní úpravy (byla provedena analýza nástrojů územního plánování – PÚR, ZÚR a ÚAP krajů, ÚAP obcí a ÚP obcí – a proběhlo stanovení jejich vlivů na udržitelný rozvoj). V následujících fázích bylo těchto poznatků využito při zpracování podkladů pro finální výstupy projektu – metodiky vyhodnocení vlivů PÚR a ÚPD na udržitelný rozvoj území, jejíž nedílnou součástí je i metodika zpracování RURÚ. V těchto metodikách byla provedena dekompozice témat pro vyhodnocení udržitelného rozvoje území vyplývajících z vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podtémata, pro která byla navržena sada indikátorů, jež budou vstupovat do vyhodnocení vyváženosti územních podmínek. Výstupem projektu byla certifikovaná metodika vyhodnocení vlivů PÚR a ÚPD na udržitelný rozvoj území, jejíž význam je v zabezpečení naplnění cílů územního plánování v oblasti udržitelného rozvoje.