Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně rozboru vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice

koprProjekt „Zpracování sociodemografické studie města Kopřivnice včetně rozboru vybavenosti města ve vazbě na výsledky sociodemografické studie v rámci projektu Realizace místní Agendy 21 aneb Živá Kopřivnice“. V analytické části projektu byla vypracována sociodemografická analýza struktury obyvatel města včetně prognózy struktury obyvatelstva do roku 2030 a proběhlo vyhodnocení migračních směrů. Součástí analytické části byl také rozbor sociální infrastruktury města. Pro účely analytické části byl proveden průzkum veřejného mínění ve formě dotazníkového šetření metodou CATI s celkovým počtem 300 respondentů. Na základě výsledků analytické části studie byla v návrhové části navržena opatření pro sociální infrastrukturu města v oblastech bydlení, školských zařízení a sociální péče.