Analýza struktury obecních bytů v ČR (TAČR BETA)

mv_tacrCílem projektu bylo získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití. Tyto údaje přispějí k lepšímu zacílení programů zaměřených na sociální začleňování a sociální bydlení na úrovni měst a obcí a rovněž na úrovni státu. Výsledky projektu přispějí rovněž k plánování investiční podpory a podpory v oblasti sociální práce a sociálních služeb pro rozvoj systému sociálního bydlení. Výsledky projektu budou použity pro aktualizaci Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 a následně mohou být využity pro přípravu věcného a paragrafového znění zákona o sociálním bydlení. Výzkum byl zaměřen na počet obecních bytů, strukturu obecních bytů dle regionů, velikosti a účelu využití, strukturu obecních bytů využívaných pro sociální účely a definice sociálních bytů podle měst a obcí a na charakteristiku těchto bytů z hlediska segregace.