Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Cílem projektu, který bude realizován minimálně do dubna 2016 (a v případě prodloužení realizace celé Kampaně až do prosince 2016) je zpracovat pro objednatele, kterým je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, procesní a dopadovou evaluaci projektu Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Konkrétně čtyř aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány – Mediální a komunikační kampaně, Školení vrstevnické mediace na školách, Školení Policie ČR a tvorba metodických manuálů a Šíření dobrých praxí. Jedná se o vyhodnocení účinnosti, účelnosti a relevance procesů v projektu, vyhodnocení dopadů jednotlivých aktivit projektu na účastníky, vyhodnocení postojů účastníků k projektu a hledání příčin (ne)úspěchu.

V rámci projektu evaluace Kampaně zpracovatel provádí nebo bude provádět průzkum jednotlivých aktivit – k tomu využívá kvantitativních i kvalitativních metod sociologických výzkumů (dotazníkové šetření, realizace hloubkových i polostrukturovaných rozhovorů, fokusní skupiny, kulaté stoly apod.).

Pro potřeby evaluace byla připravena vstupní zprávy, jejíž stěžejní částí byl návrh evaluačního designu pro hodnocení jednotlivých aktivit. Dále zpracovatel pro zadavatele připraví nebo již připravil První a Druhou procesní průběžnou zprávu, kde zhodnotí aktuální stav procesně orientovaných činností v projektu Kampaně. Závěrečná zpráva, která bude předložena v závěrečné fázi projektu, pak poskytne prostřednictvím evaluačních zjištění celkový obraz o projektu Kampaně.