Ex-ante hodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

ex-anteExperti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se stali ex-ante hodnotiteli Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020. Ex-ante hodnocení programu probíhá paralelně s tvorbou operačního programu. Průběžně jsou hodnoceny návrhy obsahového zaměření operačního programu (tematické cíle, investiční priority, navržené indikátory, intervenční logika, implementační struktura) a jejich provádění je koordinováno s posuzováním vlivu programu na životního prostřední (SEA).

V rámci ex-ante hodnocení je posuzován mj. přínos pro strategii Evropa 2020 s ohledem na zvolené tematické cíle a priority a při zohlednění vnitrostátních a regionálních potřeb a potenciálu pro rozvoj, vnitřní soudržnost navrhovaného programu nebo činnosti a jejich návaznost na ostatní příslušné nástroje, soulad mezi přidělování rozpočtových prostředků a cíli programu, relevance a srozumitelnost navržených ukazatelů programu. Při hodnocení je kladen zvláštní důraz na posouzení nastaveného systému indikátorů a výkonnostního rámce, kde v případě identifikovaných nedostatků je nutné definovat alternativní návrhy pro konkrétní indikátory včetně jejich definice, popisu způsobu stanovení výchozí hodnoty a způsobu monitorování.

Součástí ex-ante hodnocení operačního programu připravovaného na další období je také hodnocení administrativní zátěže ve stávajícím operačním programu a v souladu s čl. 7 (2) (e) ii nařízení pro EÚS bude toto vyhodnocení a přijatá opatření pro snížení administrativní zátěže příjemců součástí nového operačního programu. Nedílnou součástí hodnocení je desk research programové dokumentace, dotazníkové šetření mezi příjemci podpory a expertní rozhovory se subjekty zapojenými do implementační struktury. Veškeré zprávy jsou předkládány rovněž v polském jazyce.