Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Účelem projektu bylo provést pro potřeby Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v programovacím období 2007-2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Výstupy této evaluace slouží také pro potřeby zpracování závěrečné zprávy o realizaci Programu.

Společnost PROCES jako dodavatel evaluace zhodnotí předpokládané dopady dle evaluačních otázek, které jsou rozděleny celkem do pěti okruhů – evaluační otázky zaměřené na:

  • Prioritní osu 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
  • Prioritní osu 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí
  • Prioritní osu 3 – Cestovní ruch
  • Prioritní osu 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí
  • Celkové zhodnocení Programu

V rámci odpovědí na položené evaluační otázky bylo zároveň analyzováno, jak významný je zjištěný dopad pro region soudržnosti, a to na definované škále. V případě, že některého z očekávaných dopadů nebylo dosaženo, byly popsány důvody, které byly pravděpodobnou příčinou neúspěchu, příp. zda dopadu bude dosaženo v delším časovém horizontu.

Při evaluaci dopadů Programu byly evaluovány relevantní dokumenty (tedy zejména programová dokumentace), byla ověřena platnost zadavatelem zpracovaných teorií změny, byly analyzovány dostupná statistická data za region soudržnosti Severovýchod mající vazbu na teorii změny a na předpokládané dopady Programu, byly analyzovány monitorovací indikátory Programu a obecně podpořené projekty v návaznosti na teorii změny s cílem určit, které projekty měly zásadní vliv na dosažení předpokládaných dopadů Programu.