Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí

HnMCílem projektu bylo zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu, díky čemuž dojde ke zvýšení transparentnosti, efektivity a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků města Hradec nad Moravicí.

V rámci tohoto projektu bylo provedeno ekonomické hodnocení obce.  Toto hodnocení spočívalo nejprve v provedení analýzy finančních toků města, analýzy hospodaření s městským majetkem a hodnocení hospodaření a zadluženosti města. Byl analyzován zejména rozpočet města, finanční rozvahy a ukazatele hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce vč. organizací zřízených obcí (bytový a nebytový fond, příspěvkové organizace města).

Výstupem bylo zpracování rozpočtového výhledu na následující 3 roky včetně SWOT analýzy financí, nastavení ukazatelů rozpočtů a opatření ke stabilizaci financí, navázání finančních možností města na strategické cíle obce a nastavení pravidel finančního řízení zdraví města.