Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

ISB_Orlova_FINAL_Analyticka_NavrhovaV rámci zakázky byla provedena analýza kriminality a pocitu bezpečí, včetně analýzy vývoje nápadu trestné činnosti a přestupků, která obsahuje: identifikaci rizikových míst ve městě, identifikaci latentní trestné činnosti a pocitu bezpečí včetně pocitové mapy, vnímání území obyvateli města – na základě reprezentativního průzkumu veřejného mínění dle lokalit face-to-face (počet respondentů 600).

Analýza drogové scény, obsahuje: postoj mládeže k užívání drog na základě dotazníkového šetření zkušeností a postojů s užíváním návykových látek (minimální počet 600 respondentů), data o uživatelích na základě polostrukturovaných rozhovorů s aktéry na protidrogové scéně (NNO, terénní pracovníci, městská policie atd.), injekční užívání drog na základě prostorové a časové analýzy sběru použitých injekčních stříkaček na území města, týdenní monitoring metabolitů drog v odpadních vodách.

V rámci návrhové části proběhlo Stanovení vize, globálního cíle, prioritních os, specifických cílů. Stanovení jednotlivých opatření včetně identifikace synergických vlivů. Nastavení soustavy identifikátorů za účelem měření plnění strategie. Byl votvořen zásobník projektu, akčního plán, nastavena implementace a monitoring projektu.