Hodnocení ukončených IPn

IPNV roce 2013 byla zpracována ex-post evaluace čtyř individuálních projektů národních (IPn) financovaných Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 2007 – 2013, které byly realizovány v rámci Prioritní osy 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a cíl Konvergence a 4b cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost). Na základě zjištěných dat byly identifikovány a popsány změny, které v důsledku realizace IPn nastaly, a zároveň byly predikovány dopady na vzdělávací systém ČR. Zhodnocení provedl tým expertů společnosti, tzv. expertní panel, na základě analýzy projektové a programové dokumentace, nedílnou součástí bylo i šetření mezi přímými a nepřímými příjemci podpory.

 

Posuzovány byly následující individuální projekty národní:

-       Metodická podpora růstu kvality učitelské profese (Metodika II)

-       Rozvoj školních poradenských pracovišť- Vzdělávání – informace – Poradenství (RŠPP – VIP II)

-       Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (Kurikulum G)

-       Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP (Koordinátor S1)