Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

lesy_prahaNová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy (KK EVVO) je dokument formulující společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově na období 2016 – 2025. Koncepce se stane nástrojem dlouhodobého systematického působení na obyvatele Prahy za účelem ochrany životního prostředí. Je důležitou součástí systému přispívajícího k udržitelnému rozvoji hl. m. Prahy.

Předmětem zakázky bylo zpracování 4 části:

1.         Analýza plnění cílů KK EVVO hl. města Prahy 2005 – 2015

2.         Analýza současného stavu EVVO v hl. městě Praha

3.         Návrhová části KK EVVO

4.         Nastavení implementačních mechanismů a Akčního plánu

V rámci Analytické části byly identifikovány a popsány současné trendy v EVVO na území ČR, byl zhodnocen dosavadní vývoj oblasti EVVO v Praze za posledních 10 let a byla provedena analýza informačního, finančního, personálního, institucionálního a technického zabezpečení systému EVVO.

Navazující návrhová část dokumentu popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly ve vybraném území realizovat a obsahuje vizi, globální cíl priority a opatření.

Pro úšpěšnou realizaci koncepce byla vytvořena metodika implementace, která definuje a nastavuje způsob realizace a komunikační plán KK EVVO, organizační strukturu, finanční zabezpečení, systém monitoringu a evaluace.

Do zpracování koncepce byly zapojeny klíčoví stakeholdeři – školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO, veřejná správa (úřady městských částí), podnikatelský sektor a další aktéři prostřednictvím realizace sociologického průzkumu a v rámci projednávání koncepce na 2 „kulatých stolech“.