Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

2019-11-04_15-36-54Etapa I: Přípravná část strategického plánu

Tvorba řídící a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování. Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání.

Etapa II: Zpracování analytické části PRMB

Posouzení možností rozpočtu města; benchmarking; zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem. Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti; SWOT analýza. Socioekonomická analýza tzv. Profil města. Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě – 357 respondentů. Z toho 301 respondentů metodou Face to Face – osobními rozhovory a 56 respondentů metodou CAWI. Dále byla zpracována analýza demografického vývoje za období uplynulých 5let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognóza dalšího vývoje do roku 2036.

Etapa III: Tvorba PRMB – návrhová část

Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit). Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí, zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin. Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu. Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj, zápisy z jednání řídícího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídícího výboru. Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů. Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity).

Finální zpracování dokumentu PRMB  (vize, cíle, priority, opatření, aktivity).

Zpracování oznámení SEA.

Zpracování celkem 6 dílčích oborových koncepcí:

Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci; Hospodaření s majetkem města; Kultura; Sport; Školství; Strategie komunikace s veřejností

Každá z koncepcí byla členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Dílčí oborové koncepce byly zpracovány v rozsahu:

  • Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci
  • Dílčí oborová koncepce – hospodaření s majetkem města
  • Dílčí oborová koncepce – Kultura
  • Dílčí oborová koncepce – Sport
  • Dílčí oborová koncepce – Školství
  • Dílčí oborová koncepce – Strategie komunikace s veřejností

Etapa IV: Implementační část PRMB

Nastavení kompetencí a zodpovědností plnění PRMB, nastavení monitorovacích indikátorů plnění. Zpracování prvního akčního plánu na léta 2018-2019. Součinnost při přípravě dokumentu ke schválení v orgánech města, účast na jednání zastupitelstva města, zpracování manažerského souhrnu pro tisk a ppt prezentace. Realizace závěrečného workshopu pro zainteresované zaměstnance města – seznámení s PRMB a jeho naplňováním a monitoringem.