Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Studie dostupná zde.

Výstupy strategie jsou založeny na konsensu místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů vycházející ze sdílené představy o směřování města. V průběhu tvorby strategického plánu (tj. programu rozvoje města) byl proveden průzkum veřejného mínění, pomocí něhož měla veřejnost možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města Frenštát pod Radhoštěm a svým názorem ho ovlivnit. Průzkum byl realizován formou osobních rozhovorů. Dále byl realizován dotazníkový průzkum mezi podnikateli a zástupci neziskového sektoru, kteří byli zapojeni prostřednictvím telefonického dotazování metodou CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Dále byly dotazníky dostupné v elektronické podobě na webových stránkách strategie (strategie-frenstat.cz). Na webových stránkách strategie se občané dále mohli zapojit do veřejné diskuse a informovat se o aktualitách v rámci zpracovávaného projektu. Občané se do zpracování programu rozvoje města mohli zapojit také prostřednictvím účasti na veřejném projednání, kde jim bylo vysvětleno, co je to strategické plánování, jaký je postup při zpracování strategického plánu a zároveň mohli občané vyjádřit své náměty a návrhy k rozvoji města (např. konkrétní projekty, které chtějí ve městě realizovat).

Výsledky průzkumu slouží jako podklad pro zpracování Analytické části (Profilu města), nastavení vize rozvoje města a definování rozvojových priorit a opatření. Výstupem analytické části je SWOT analýza shrnující hlavní silné a slabé stránky města, příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje. Návrhová část zahrnující vizi, priority a opatření je zpracována ve spolupráci s pracovními skupinami. Byly stanoveny čtyři pracovní skupiny dle různých tematických, a to školství, kultura, volnočasové aktivity, sport (1), sociální a zdravotní služby, prevence a bezpečnost (2), životní prostředí, technická infrastruktura a doprava (3) a řízení a správa města, rozvoj podnikání (4). Členové pracovních skupin byli zástupci města, tj. městského úřadu, vč. organizačních složek města, zástupci neziskového sektoru a zástupci soukromého sektoru. Implementaci strategie do praxe zajistí akční plán.

Dokument Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025 tak obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část, jejíž součástí je akční plán na dva roky a zásobník projektů na další léta. Dále je vytvořena informační brožura pro veřejnost.