Strategický plán Městské části Praha 13 na období 2018 – 2024

AnalytickaCast_SP_Praha13V rámci projektu „Zpracování strategického plánu Městské části Praha 13“ bylo zpracováno:

  • ETAPA 1. Zpracování projektového plánu tvorby strategie: Byly popsány jednotlivé fáze zpracování strategického plánu a navržen detailní harmonogram. Byly definovány způsoby a metody zapojování veřejnosti do tvorby strategického plánu. Byl vytvořen interaktivní webový portál s možností zapojení veřejnosti do zpracování strategického plánu.
  • ETAPA 2. Zpracování Plánu spolupráce a komunikace: Byla provedena identifikace zainteresovaných stran, nastavena organizační struktura tvorby strategického plánu, definován způsob a aktivity spolupráce a komunikace a také požadavky na součinnost objednavatele se zhotovitelem.
  • ETAPA 3. Zpracování Analytické části strategického plánu: Byla provedena analýza plnění stávajícího strategického plánu – srovnání jednotlivých opatření v rámci prioritních oblastí se skutečně realizovanými aktivitami. Byla zpracována metodika hodnocení stávajícího strategického plánu. Proveden Sběr a analýza primárních dat – sociologický průzkum.

-       názorový průzkum spokojenosti veřejnosti – podařilo se sesbírat názory 1248 respondentů s kvótním výběrem dle pohlaví a věku – použita metoda Face to Face a CAWI

-       realizován průzkum podnikatelského sektoru a dalších organizací – průzkumu se zúčastnilo 50 osob – použita metoda CATI a CAWI

-       zorganizovány kulaté stoly s občany MČP13 ve třech různých lokalitách určených objednatelem; proběhla diskuse nad problémy a potřebami obyvatel se zástupci / vedením MČP13

-       na základě písemných podnětů od občanů k problematickým oblastem byla vytvořena pocitová mapa vnímání území MČ Praha 13 z pohledu veřejnosti

-       provedena socioekonomická analýza současného stavu – Profil MČP13 – vypracována analýza sekundárních statistických dat, existujících analytických, strategických a koncepčních dokumentů, analýza současných trendů. Analýzy se týkaly následujících oblastí:

Historie a základní charakteristika MČP13

Sociodemografické podmínky, obyvatelstvo, bydlení

Dopravní a technická infrastruktura

Sociální a zdravotní služby, školství

Kultura, sport, volný čas

Ekonomika, podnikání a zaměstnanost, cestovní ruch

Životní prostředí

Správa a řízení MČP13, bezpečnost

SMART Cities

-       zpracována prognóza budoucího vývoje řešené oblasti: SWOT analýza pro všechny oblasti

  • ETAPA 4. Zpracování Návrhové části strategického plánu:

-       stanovena vize, globální cíl, slogan

-       nastaveny základní identifikátory pro sledování plnění globálních cílů

-       stanoveny tematické oblasti, priority, specifické cíle a opatření

-       nastaveny soustavy identifikátorů za účelem měření plnění strategického plánu

ETAPA 5. Zpracování Implementační části strategického plánu: Byl vytvořen Zásobník projektů, Akčního plánu. Byla provedena Analýza možností financování jednotlivých projektů z dotačních programů EU a státního rozpočtu.