Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Cílem projektu je vypracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR) a vypracování souvisejících výstupů/dokumentů. Smyslem projektu je vytvořit dokument, který způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhne toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zástupci objednatele a zaměstnanci objednatele) co nejvíce ztotožněna a bude dokument využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života v městské části Praha 8.

Zpracování SPUR vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. Příprava strategie je rozdělena do 7 fází. Jednotlivé fáze mají předem definované konkrétní výstupy – dokumenty, které jsou použity jako vstupní podklady pro následující fázi tvorby strategie.
Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026 je základním rozvojovým dokumentem deklarujícím střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje městské části. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání strategie je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.
Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026 (SPUR) je zpracován ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů s.r.o.) pomocí procesu místní Agendy 21, tj. se zapojením ÚMČ Praha 8, občanů městské části, různých cílových skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti. V rámci zpracovaného SPUR jsou rovněž sledovány všechny pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický, environmentální).
Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytyčeného cíle. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji MČ Praha 8.
Předpokladem pro úspěšné dosažení cíle projektu je vzájemně provázaná realizace všech činností a jejich následná vzájemná synergie.