Strategie ITI Plzeňské aglomerace

ITI2Tato studie byla vytvořena v rámci projektu „OPTP 2007-2013“, s registračním číslem projektu „CZ.1.08/3.2.00/14.00320“. Integrované územní investice (dále jen “ITI”) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen “ESIF”).

 

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě analýzy pojmenuje problémy a potřeby metropolitní oblasti, navrhuje cílové stavy a definuje řešení problémů a příležitostí prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU (s ohledem na obsah navržených prioritních os programů ESIF).

V rámci zpracování Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblasti (aglomerace) byla na základě multikriteriální analýzy vymezena Plzeňská metropolitní oblast, včetně zdůvodnění tohoto vymezení a jeho základní charakteristiky na základě statistických dat.

V rámci analytické části byly provedeny následující analýzy:

  • socioekonomická analýza, včetně dosavadních řešení a prognózy vývoje,
  • analýza stakeholders identifikující klíčové aktéry vhodné pro zapojení do pracovních skupin a řídícího výboru,
  • analýza problémů, která představovala podrobný rozbor problémů identifikovaných na základě socioekonomické analýzy
  • analýza potřeb vymezující potřeby na základě identifikovaných problémů a rozvojových příležitostí,
  • zmapování strategií, jejichž realizace má dopad na metropolitní oblast.

Ve strategické části byla definována vize, globální cíl, strategické a specifické cíle a opatření. Jednotlivá opatření byla rozpracována až do úrovně typových projektů. Nad rámec běžného strategického plánu byla popsána návaznost jednotlivých opatření, specifických a strategických cílů s identifikací a popisem jejich vzájemných vazeb a synergií.