Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V rámci zpracování „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ na období let 2016–2028 byl proveden průzkum veřejného mínění občanů, podnikatelů a neziskových organizací, pomocí něhož měly tyto cílové skupiny možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města.

Výsledky průzkumu sloužily jako podklad pro zpracování Analytické části (Profilu města), která analyzovala současný stav města v různých sférách života. Hlavní závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy popisující hlavní silné a slabé stránky města, příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

Návrhová část obsahuje vizi města města vč. marketingově zaměřeného sloganu, priority, cíle a opatření, které byly zpracovány ve spolupráci s pracovními skupinami – odborníky v jednotlivých oblastech. Ke strategii byl vytvořen rovněž Akční plán obsahující projektové záměry, které budou realizovány do roku 2020 vč. jejich popisu, odhadu nákladů a stanovením indikátorů.

Pro účely propagace strategie byla zpracována „vizualizace strategického plánu“ obsahující logo strategie a grafické postery zobrazující a popisující nejvýznamnější projektové záměry.