Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu byla zpracována v rámci projektu realizovaného Sdružením místních samospráv České republiky s názvem „Rok v obci“ (č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00044), jenž je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci analytické části studie byl proveden a zpracován kvalitativní i kvantitativní průzkum mezi představiteli obcí (starosty a místostarosty) v oblasti výkonu jejich funkce a problémů, se kterými se setkávají. Pro kvalitativní průzkum byly použity osobní rozhovory (face-to-face). V rámci kvantitativního průzkumu bylo provedeno dotazníkového šetření, ve kterém odpovědělo 1 052 starostů nebo místostarostů obcí I. typu (tj. 18,0 % oslovených starostů nebo místostarostů). Dále byla provedena analýza právního prostředí starosty v obci popisující stávající právní prostředí, ve kterém vedení obce působí, jeho práva a povinnosti. Pozornost byla věnována konkrétně starostům a místostarostům, zastupitelstvu, radě obce a bylo podrobně rozebráno, co jejich mandát vyžaduje. Ve studii jsou popsány typy obcí z hlediska přenesené působnosti, jejich práva, povinnosti a kompetence v území včetně řešení krizových stavů.

Na základě výstupů z analytické části byly v návrhové části zpracovány podklady pro Rukověť Starosty. Byly definovány postupy pro řešení 10 typických situaci, se kterými se starosta může při výkonu své funkce nejčastěji setkat. Dále byla vytvořena sada 69 vzorových dokumentů, které pokrývají oblasti nejčastěji označené za problematické přímo starosty v rámci dotazníkového šetření.

Samotný dokument Rukověť starosty je praktickou příručkou pro výkon samostatné i přenesené působnosti v obcích 1. typu. Obsahuje věcnou část, která se zabývá 13 tematickými oblastmi, se kterými se starosta v obci 1. typu nejčastěji setkává. Jedná se o tyto oblasti: zákon o obcích a související předpisy; veřejné finance, dotace, majetek obce; evidence obyvatel, ochrana osobních údajů; stavební zákon; občanský zákoník; zákoník práce; správní řád; kontrolní řád; školství; životní prostředí; sociální oblast; oblast dopravy a krizové řízení. Součástí Rukověti starosty jsou i vzorové dokumenty a postupy při řešení typických situací, které mají usnadnit výkon činnosti starostů obcí I. typu.