Metody hodnocení dopadů politiky v oblasti ochrany životního prostředí

Cílem zpracované certifikované metodiky bylo vytvoření metodického postupu kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky, domácnosti a orgány veřejné správy. Vytvořená metodika má přispět k zvýšení inovativnosti, efektivity a sjednocení postupů praxe v oblasti hodnocení dopadu regulace (RIA) v oblasti ochrany životního prostředí.

Rozšíření oproti stávajícím metodikám spočívá především ve vymezení přesného postupu provedení Cost-benefit analýzy (CBA) a zavedení hodnocení dopadů vícekriteriálním hodnocením metodou analytického hierarchického procesu (AHP). Touto metodou hodnotitel získává možnost mimo absolutní číselné výsledky vyhodnotit dopady řešených politik také expertním pohledem a pomocí vzájemného párového porovnání přiřadit hodnoceným kritériím váhy dle jejich významnosti vzhledem k řešené politice.

Nedílnou součástí navržené metodiky je „Software pro hodnocení dopadů politik ochrany ŽP“, pomocí které po zadání vstupních dat jednoduše a automaticky provést hodnocení dle navrženého metodické postupu. Využití softwaru tak zefektivní provádění Hodnocení dopadů regulace (RIA) a zároveň jej standardizuje do jednotného postupu, což povede k zvýšení přehlednosti a informační hodnoty výstupů hodnocení a umožní vzájemné porovnávání variant politik a projektů.

Vytvořená metodika je určena pro provádění Hodnocení dopadů regulace RIA v oblasti životního prostředí, určena především pro pracovníky příslušných odborů Ministerstva životního prostředí zabývající se touto problematikou. Metodika není vázána pouze na hodnocení v rámci RIA, k vyhodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí ji mohou pro své potřeby využít také další orgány veřejné správy, podnikové svazy nebo neziskový prostor.

Vzhledem k možnosti využití metodiky k hodnocení ex-ante a ex-post lze pomocí metodiky provést srovnání dopadů předpokládaných a skutečně nastalých, a tím vyhodnocení účinnosti realizované politiky či projektu.

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky „Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti“ financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (PID: TB010MZP055). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem životního prostředí České republiky.