Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

USK_BerounV rámci projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun“ (dále jen „ÚSK Beroun“) bylo zpracováno:

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory, obsahující

 1. Textová část členěná následujícím způsobem:

a)popis stavu území

Obsahem průzkumů je popis zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů. Komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů je uvedena v příloze textové části.

b)rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

 • Popis a vymezení základních struktur krajiny – primární, sekundární a terciární struktura.
 • Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek).
 • Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny).

c) rozbor a rámcové vymezení krajinných potenciálů v území a vyhodnocení míry jejich využitelnosti

 • Krajinné potenciály dle způsobu využití, tj. potenciál biotický (přírodní, ekostabilizační), kulturní, produkční (zemědělský, lesní), vodohospodářský, surovinový, sídelní a rekreační.

d)rozbor využívání volné krajiny člověkem a vyhodnocení jeho požadavků a potřeb:

 • Zemědělství, lesnictví
 • Vodní hospodářství
 • Těžba nerostů
 • Dopravní a technická infrastruktura
 • Rekreace a turistický ruch

e)rozbor požadavků na změny v území_

 • Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 a ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění
 • Požadavky z územních plánů
 • Požadavky z územních studií, regulačních plánů, požadavky vyplývající z předpokládané budoucí realizace záměrů s platným územním rozhodnutím a ze záměrů v realizaci
 • Požadavky z komplexních pozemkových úprav
 • Požadavky ze souvisejících oborových generelů a studií, programů, koncepcí a strategií

f)  rozbor ohrožení, rizik a problémů v území

Obsah rozborů je dále podrobněji strukturován dle tematické náplně rozborů. Vždy jsou přehledně uvedeny výchozí podklady a zdroje.

g)souhrnné vyhodnocení

 • Narušení vodního režimu, ohrožení povodněmi
 • Eroze, sesuvy
 • Znečištění a kontaminace složek prostředí

Snižování a ztráta biodiverzity, snižování prostupnosti krajiny a fragmentace krajiny, střety dálkových migračních koridorů, střety a návaznosti ÚSES

 • Opuštěné nebo nevyužívané areály a plochy ve volné krajině a v kontaktu s ní
 • Zátěže ze stávajícího urbanizovaného území, ploch rekreace a z provozu dopravní a technické infrastruktury a předpokládané zátěže z území navržených k urbanizaci, navržených ploch rekreace a z navržené dopravní a technické infrastruktury
 • Zátěže ze stávající těžby a předpokládané zátěže z navržené těžby nerostných surovin
 • Stávající narušení a potenciální ohrožení přírodních, historických, kulturních a estetických hodnot

Souhrnné vyhodnocení obsahuje:

 • zjištěné hlavní hodnoty a potenciály krajiny,
 • zjištěná hlavní ohrožení, rizika a problémy v území,
 • vyhodnocení a zpřesnění typů krajin ze ZÚR Středočeského kraje,
 • určení problémů k řešení v návrhu ÚSK včetně nově uplatňovaných námětů na provedení změn v území,
 • přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů.

Zmapování prvků rozptýlené nelesní zeleně (mimo ÚSES) v krajině, zaměřené zejména na:

 • liniové prvky alejí podél silničních komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a významnějších (stabilizovaných) účelových komunikací,
 • liniovou dřevinnou vegetaci na březích vodních toků,
 • liniovou vegetaci dřevin (převážně keřové porosty) na okrajích nebo uvnitř ploch zemědělské půdy

Průzkum vodních toků

 • s ohledem na míru jejich přirozenosti (vyplývající z podoby příčného profilu koryt a jejich tras, stav nivy, přítomnosti vegetačního doprovodu a výsledné biologické hodnoty toku)

Inventarizace ÚSES

 • zejména se zaměřením na lokální úroveň prvků ÚSES – prověření dostatečné hustoty sítě, šířkových a plošných parametrů biokoridorů i biocenter a přítomnosti bariér omezujících funkčnost prvků. U nerealizovaných částí ÚSES byla posouzena možnost a smysluplnost jejich založení v navržené podobě. Byly zjištěny přítomné střety ÚSES s jinými záměry a určeny vlivy, které snižují funkčnost prvků ÚSES a vedou k jejich degradaci (biologické, migrační atp.)
 1. Grafickou část obsahující:
 • výkres současného stavu území (měřítko 1 : 10 000),
 • výkres rámcového vymezení hodnot a krajinných potenciálů, jehož obsahem je rovněž grafické vymezení zpřesněných typů krajin ze ZÚR Středočeského kraje v aktuálním znění (měřítko 1 : 10 000),
  • výkres limitů včetně graficky zobrazitelných limitů environmentálních, ekonomických a sociálních (měřítko 1 : 10 000),
  • problémový výkres (měřítko 1 : 10 000),
  • přehledný výkres rozborů území (měřítko 1 : 25 000)
  • doplňující mapová schémata:
   • Hypsometrie
   • Biochory
   • Geologie
   • Eroze půdy

V rámci I. etapy zadavatel provedl dotazníkové šetření starostů obcí v rámci správního obvodu ORP Beroun.

Výstupy I. etapy byly zhotovitelem představeny zástupcům samosprávných orgánů dne 11.02.2019 v rámci veřejného projednání.

II. etapa: Zpracování návrhu územní Studie k projednání s představiteli samosprávy, obsahující

 1. Textovou část členěnou následujícím způsobem:

a)     Stanovení cílové vize krajiny (cílová charakteristika krajiny podle Evropské úmluvy o krajině)

 • Stanovení cílové vize krajiny a priorit vývoje území ve vazbě na Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění a s ohledem na stav území včetně typů krajiny, hodnot, rizik a limitů v území

b)     Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů

 • Zpřesnění typů krajin (možné další upřesnění vůči výstupu z doplňujících průzkumů a rozborů) a cílových charakteristik krajiny
 • Návrh opatření na ochranu a rozvoj zjištěných hodnot (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty) a potenciálů (včetně případných požadavků na ochranu kulturních hodnot území, např. krajinných horizontů, panoramat, kompozičních os v krajině)

c)      Návrh řešení potřeb člověka v krajině

 • Návrh opatření pro optimalizaci hospodaření v krajině
 • Návrh opatření pro zlepšení sídelních propojení a prostupnost krajiny pro člověka
 • Návrh opatření pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu
 • Návrh řešení krajinných souvislostí s požadavky na urbanizaci území z územně plánovacích dokumentací a z dalších podkladů

d)     Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině

 • Doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území
 • Rámcové vymezení niv vodotečí
 • Doporučení pro řešení protierozní ochrany
 • Doporučení pro řešení problémů v oblasti znečištění a kontaminace
 • Rámcový návrh úprav ÚSES
 • Návrh zpřesnění migračně významných území, dálkových migračních koridorů, návrh řešení střetů v místech omezení dálkových migračních koridorů
 • Doporučení dalších opatření k ochraně a zvýšení biodiverzity a k předcházení fragmentace krajiny
 • Vymezení ploch vyžadujících revitalizaci anebo renaturalizaci krajiny
 • Návrh opatření pro transformaci zjištěných významných opuštěných areálů a ploch ve volné krajině a v kontrastu s ní
 • Návrh snižování nepřiměřených zátěží v území
 • Doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu (změny velikosti půdních bloků, zadržování vody v krajině, zvyšování koeficientu ekologické stability, změny využití území apod.)

e)     Členění území na krajinné okrsky, pro něž jsou v rámci samostatného dokumentu „Karty okrsků“ stanoveny:

 • Rámcové podmínky využití – podklad pro podrobnější zpracování řešení krajiny zejména v územních plánech. Zahrnují požadavky na řešení plošného i prostorového uspořádání území (včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu) a na stanovení podmínek pro využití jednotlivých ploch v územních plánech.
 • Rámcová doporučení pro opatření – podklad pro činnost jiných orgánů veřejné správy a dalších subjektů (např. správci, hospodáři), kteří mohou uložit a realizovat opatření ke zlepšení stavu krajiny.

f) Závěr, který obsahuje:

 • Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu v územně plánovací dokumentaci, včetně

návrhů změn stávající územně plánovací dokumentace

 • Souhrnné doporučení pro zohlednění návrhu při činnosti orgánů veřejné správy a dalších subjektu
 • Přehled jevů doporučených k doplnění do územně analytických podkladů
 • Souhrnné doporučení pro řešení územních problémů, které lze vyřešit v rozsahu a podrobnosti ÚSK

Všechny části závěru jsou doplněny odůvodněním.

 1. Grafickou část obsahující:

a)        Hlavní výkres M 1 : 10 000, který obsahuje:

 • Zpřesněné vymezení typů krajin
  • Členění území na krajinné okrsky
  • Graficky zobrazitelné součásti návrhu ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů
   • Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení potřeb člověka v krajině
   • Graficky zobrazitelné součásti návrhu řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině
   • Graficky zobrazitelné součásti rámcových podmínek využití
   • Graficky zobrazitelné součásti rámcových doporučení pro opatření

b)        Výkres vymezení navržených změn ve využívání ploch M 1 : 10 000

c)        Výkres jevů navržených na doplnění ÚAP M 1 : 10 000

d)        Přehledný výkres celkového řešení M 1 : 25 000

e)        Výkres migrace a návrhu ÚSES M 1 : 85 000

Výstupy II. etapy byly zhotovitelem představeny zástupcům samosprávných orgánů dne 21.08.2019 v rámci veřejného projednání.

 

III. etapa: Zpracování konečného návrhu územní studie ve struktuře shodné s II. Etapou