Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Výzkum migrace sociálně vyloučených osob je součástí projektu kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování. Snahou projektu bylo zmapovat tuto problematiku na základě dostupných zdrojových dat a dále také vlastním sociologických výzkumem.Z veřejně dostupných dat je zřejmé, že identifikovat celorepublikově migraci sociálně vyloučených osob je v současných podmínkách evidence údajů o obyvatelích v podstatě neřešitelný problém. Společnost PROCES, která tento projekt realizovala, zkombinovala data o záznamech stěhování z obce a do obce, společně se změnou počtu vyplacených dávek hmotné nouze během let, což poskytlo alespoň základní obraz o dané problematice a možných trendech. Vlastní sociologický průzkum proběhl formou terénních rozhovorů se sociálně vyloučenými obyvateli, kteří častěji migrují, na pěti vybraných lokalitách po celé ČR. Zároveň byla oslovena řada expertů a aktérů v území, kteří se v dané problematice pohybují. Spojením všech realizovaných aktivit vznikla komplexní studie, které popisuje problematiku migrace na celostátní úrovni. Vznikla také doporučení pro různé úrovně státní správy pro efektivní zlepšení situace migrace sociálně vyloučených osob a zapojených aktérů v území, kterých se problematika týká.

Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR