Zpracování analytické části IPRÚ Liberec

1Předmětem projektu bylo zpracování socioekonomické analýzy území, problémové analýzy, analýzy potřeb a manažerského shrnutí pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Cílem analýzy bylo komplexní zhodnocení situace území, pojmenování a vyhodnocení vývojových trendů (pozitivních a negativních, vnějších a vnitřních), vyhodnocení efektu rozvoje v minulém období a identifikace hlavních problémů.

 

V rámci situační analýzy byly analyzovány oblasti obyvatelstvo, ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí, lidské zdroje a občanská vybavenost, infrastruktura, životní prostředí a správa území. Analytické závěry byly shrnuty formou globální a dílčích SWOT analýz za jednotlivé oblasti. Následně byla provedena problémová analýza, která spočívala v identifikaci problémů rozvoje území včetně zhodnocení jejich významu pro aglomeraci a vlivu na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje. Dále byl vytvořen seznam klíčových problémů, kterými se území vyznačuje v grafickém vyjádření formou stromu problémů.

Byly popsány trendy a předpoklady rozvoje území prostřednictvím zhodnocení potenciálu území se zvýrazněním možnosti integrovaných řešení (synergický potenciál). Zároveň byl vypracován odhad budoucích trendů ovlivňujících jednotlivé oblasti i celkový rozvoj území.

Pro jednotlivé cílové skupiny (obyvatel, návštěvníků, ekonomických subjektů, jiných institucí
v území) byly analyzovány potřeby v území se zaměřením na možnosti využití budoucích zdrojů z EU.

V rámci manažerského shrnutí bylo zpracování doporučení pro návrhovou část strategie rozvoje území Liberec — Jablonec nad Nisou:

  • doporučení pro výběr území integrovaného plánu rozvoje území – vymezení 2 variant sídelní aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou;
  • doporučení pro volbu prioritních témat IPRÚ – definování zásadních témat k řešení dle významu a kritérií a doporučení témat pro řešení v rámci IPRÚ na základě zaměření specifických cílů OP určených pro územní dimenzi.