Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří do roku 2023 je jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj města v dlouhodobém časovém horizontu 8 let. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů rozvoje města (politických i nepolitických), čímž je zabezpečena kontinuita v přesahu jednoho volebního období. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji města Klášterec nad Ohří.Základním východiskem pro realizaci Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří do roku 2023 je Analytická část shrnující základní poznatky o městě, z nichž vychází strategie dalšího rozvoje. Dalším předpokladem pro udržitelný, potřebný a požadovaný rozvoj území je nastavení Návrhové části, která stanovuje rozvojovou vizi, globální cíl a jednotlivé priority v oblasti rozvoje území a na ně navazující opatření. Z návrhové části následně vychází Implementační část, která stanovuje procesy a kompetence při realizaci strategie.

V rámci projektu byl proveden průzkum veřejného mínění, pomocí něhož měla veřejnost možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města Klášterec nad Ohří a svým názorem ho ovlivnit. Průzkum byl realizován formou dotazníkového šetření. K zajištění propagace projektu byly distribuovány informační letáky a vytvořeny webové stránky strategie, kde měli občané možnost vyplnit webový dotazník. Na webových stránkách strategie se občané dále mohli zapojit do veřejné diskuse a informovat se o aktualitách v rámci zpracovávaného projektu.

Výsledky průzkumu byly podkladem pro zpracování Analytické části (Profilu města), nastavení vize rozvoje města a definování rozvojových priorit a opatření. Výstupem analytické části jsou SWOT analýzy shrnující hlavní silné a slabé stránky města, příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje. Návrhová část zahrnující vizi, priority a opatření byla zpracovaná ve spolupráci s pracovními skupinami. Implementaci strategie do praxe zajistí akční plán – seznam plánovaných projektových záměrů k realizaci, který byl vytvořen na dvou leté období 2016 – 2018. V rámci zpracování strategie města proběhla dvě veřejná projednání. První bylo zaměřeno na výsledky průzkumu a analytickou část, druhé na návrhovou část strategie.

Dokument Strategický plán rozvoje města Klášterec nad Ohří 2016-2023 tak obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část, jejíž součástí je akční plán na dva roky a zásobník projektů na další léta. Strategický plán se stane klíčovým dokumentem zaměřeným na plánování ekonomického a sociálního rozvoje města. Analyzuje různé oblasti a problémy ve městě a bude sloužit jako nástroj pro jeho rozvoj. Výstupy strategie jsou založeny na dohodě místních představitelů veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací a občanů vycházející ze sdílené představy o směřování města.