Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Předmětem projektu bylo zpracování analytické, návrhové a implementační části strategického plánu rozvoje města Příbram. V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření mezi občany (350 respondentů), zástupci podnikatelů (50) a neziskových organizací (25) metodou CATI (telefonické dotazování) a CAWI – dotazován pomocí webového formuláře. Byl zpracován Profil města (socioekonomická analýza) včetně analýzy potenciálu a rizik rozvoje. Výstupem analytické části byla SWOT analýza shrnující hlavní silné a slabé stránky města a příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

Návrhová část byla zpracovaná ve spolupráci s pracovními skupinami a dalšími odborníky a obsahovala vizi rozvoje města, priority, opatření, včetně specifických cílů, kterého se má v každé prioritě dosáhnout.

V rámci implementačního dokumentu byla nastavena metodika implementace včetně organigramu implementační struktury, odpovědnostního modelu a systému vyhodnocování a evaluace (evaluační kritéria) strategie. Byl zpracován Akční plán na roky 2014 – 2016 a Zásobník projektů 2014- 2020.

Průběžně byla zajišťována propagace projektu a informovanost veřejnosti prostřednictvím webových stránek projektu, vytvořením informačního letáku, realizací 2 veřejných projednání a zpracováním informační brožury projektu pro veřejnost.

Součástí projektu byly také vzdělávací aktivity v oblasti strategického řízení a plánování určené pro vedoucí odborů a vedení města.