Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

V rámci projektu Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy byla vypracována  Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování, která byla zaměřena na ekonomické zhodnocení hospodaření s nemovitým majetkem (bytovým fondem) ve vlastnictví a správě Statutárního města Ostravy.Výstupem tohoto dokumentu bylo nastavení bytové politiky na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně návrhů na ekonomické zajištění bytového fondu v následujících letech. Tento dokument obsahuje také priority a možnosti financování bytové politiky v souladu s rozpočtem a rozpočtovým výhledem Magistrátu Statutárního města Ostravy, který zajišťuje bytovou politiku města. V rámci studie byla rovněž provedena pasportizace bytového fondu vč. finanční analýzy nákladů nutných k rekonstrukci v porovnání se získanými finančními prostředky z nájmů. Byla analyzována výše nákladů realizovaných a předpokládaných rekonstrukcí, výše nájmů, výše dluhu na domě u domů v městských obvodech Statutárního města Ostravy a podíl finančních prostředků z nájmů jednotlivých městských obvodů SMO plánovaných k použití na rekonstrukci. Následně došlo k úpravě Statutu města a přenastavení parametrů užívání finančních prostředků v oblasti bytového fondu, což má za cíl zajistit efektivnější finanční řízení nakládání s nemovitým majetkem ve správě města.