Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Předmětem projektu bylo získání informací o účinnosti nástrojů územního plánování vytvořených legislativní úpravou v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) pro zabezpečování požadavků udržitelného rozvoje při územně plánovací činnosti. Stěžejními cíli projektu bylo získání zpětné vazby o účinnosti nových nástrojů územního plánování vedoucích k naplnění cíle územního plánování, kterým je vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, a identifikace role územního plánování jako součásti územního managementu v kontextu výzev obsažených v hlavních evropských rozvojových dokumentech.

Dokumenty ke stažení: