ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje

jesenikStudie byla zpracována na zadání Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (oddělení územního plánování) v období let 2011 – 2012. Na základě analýzy sekundárních dat a terénního statistického šetření byla vytvořena jedinečná databáze prostorových údajů o návštěvnosti, využití k individuální rekreaci, rekreační infrastruktuře, atraktivitách a využití území.

Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje

sidelnistrukturaCílem zpracování Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje bylo zmapování struktury osídlení a určení předpokládaných tendencí vývoje v širších souvislostech.

Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji

brownfields Z urbanistického hlediska jsou brownfieldy výraznou estetickou závadou ve struktuře osídlení a ze sociologického úhlu pohledu v jejich okolí může narůstat kriminální činnost.

Cílem studie bylo zmapování lokalit brownfields nad 0,5 ha v Olomouckém kraji a provedení analýzy všech lokalit včetně identifikace možných zdrojů financování regenerace a revitalizace brownfields z evropských i národních finančních zdrojů. Studie slouží jako strategický rozvojový materiál Olomouckého kraje při řešení problematiky brownfields v kraji. Na základě projektu byla vytvořena jednotná databáze ve formátu MS Access 2010, ve které jsou popsány jednotlivé podnikatelské nemovitosti v rámci Olomouckého kraje, které mají plochu větší než 0,5 ha. Jsou zde doplněny i fotografie a další důležité informace pro investory.

Územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území 2010

ruruSpolečnost PROCES se dlouhodobě věnuje zpracování územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území dle aktuální verze Stavebního zákona, navazujících vyhlášek a metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. Pro tento účel vyvinula ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. jedinečnou metodiku, která byla certifikována na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Metodika řeší vyhodnocení udržitelného rozvoje území a jeho vyváženost dle pilířů v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika

V rámci této činnosti školí, konzultuje, zpracovává komplexní (příp. i dílčí části) rozbor území včetně tvorby nebo aktualizace vrstev datového modelu s navazujícím prostorovými analýzami (s využitím GIS) pro kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působnosti v celé republice, např. Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, SO ORP  Trhové Sviny, SO ORP Písek, SO ORP Česká Třebová, SO ORP Havířov, SO ORP Mikulov, SO ORP Teplice, SO ORP Varnsdorf, SO ORP Turnov a další

Návrh a odůvodnění velikosti rozvojových ploch pro potřeby nového územního plánu Statutárního města Ostravy

Územní plán města se v dnešní době neobejde bez využívání moderních technologií a bez zmapování situace a podání souhrnného přehledu s dopadem na podmínky města.

Cílem této studie bylo podchytit sociodemografické procesy, které vedly k těmto negativním trendům a vytipovat možnosti jak tuto skutečnost zvrátit. V rámci projektu byl zpracován ekonomický vývoj a návrh nových ploch pro výrobu, demografický vývoj včetně prognózy do roku 2050 a návrh ploch pro bydlení, dále pak občanská vybavenost a návrh ploch pro občanskou vybavenost. Na základě populační prognózy byla provedena prognóza vývoje potřeby bytového fondu. Výsledky této studie byly podkladem pro tvorbu nového územního plánu.