Tag Archives: strategický plán

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Strategický plán města VítkovaPředmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 jakožto jednoho ze základních rozvojových dokumentů, vyjadřujícího předpokládaný vývoj Vítkova v dlouhodobém časovém horizontu 10 let. Zpracování strategického plánu vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. V rámci zpracovávání strategického plánu byla klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který navazuje na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Stratetegický plán Rožnov pod Radhoštěm„Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ (SPRMRpR) je zpracován jako jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Rožnov pod Radhoštěm v daném časovém horizontu 10 let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání programu rozvoje města je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování tohoto strategického dokumentu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období. Dokument se skládá z analytické, návrhové, implementační části, akčního plánu a zásobníku projektů.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

strategický plán ZlínStrategie ZLÍN 2030 byla zpracována v souladu s dobrou praxí strategického plánování s využitím Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR, 2018), v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty na národní a krajské úrovni včetně Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 a v souladu s dalšími strategickými dokumenty statutárního města Zlína. Důležitým aspektem při zpracování Strategie ZLÍN 2030 bylo rovněž zohlednění zaměření Kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2021 – 2027.

Strategie ZLÍN 2030 byla zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Postupně byly vypracovány tři na sebe navazující části Strategie ZLÍN 2030, a to analytická část, návrhová část a implementační část.